ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea organizării  Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dīrţu”ediţia a XX-a

 

                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 26 octombrie 2018

                             

           Avānd īn vedere expunerea de motive  nr. 30.006/22.10.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32709/20.10.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Prevederile art.5 alin.3 al  Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

           Prevederile art. 36 alin. (1), (2), lit. d), coroborat cu alin. (6), lit. a),  pct. 4,

Īn temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), lit. a), art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă organizarea Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dīrţu”ediţia a XX-a, de către Primaria  municipiul Vatra Dornei in colaborare cu Liceul teoretic « Ion Luca«,  īn data de 7-9 decembrie 2018 avānd ca loc de desfășurare, sediul Liceului teoretic « Ion Luca«. 

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 de lei pentru organizarea Concursului Interjudeţean de matematică-si informatica Memorialul Ştefan Dīrţu”ediţia a XX –a, care se va desfăşura īn perioada 7-9 decembrie 2018, la Liceul Teoretic Ion Luca -Vatra Dornei cu suma de  20.000 lei.

          Art. 3  Suma alocata va fi decontata pe baza documentelor justificative, de la capitolul 7 - Cultură, recreere si religie – bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20., pe baza de documente justificative.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia economica şi Liceul teoretic Ion Luca va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului   

                                                                                               Turcu Vasile                                                             

 

Vatra Dornei

26.10.2018

Nr.262