ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea poziţiilor 36, 53 si 56  a art.1 a Hotararii Consiliului Local Nr. 209 din 12.09.2018 „Pentru modificarea și completarea Anexei 1f. la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 66 din 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică”

 

                                                            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,                   

                       intrunit in şedintă de indata  in data de 15 noiembrie  2018

 

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 32578 din 14.11.2018 a primarului municipiului Vatra Dornei;

-raportul de specialitate nr. 32579 din 14.11.2018 a compartimentului de specialitate;

-prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-pevederile H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-Prevederile H.C.L.M. Vatra Dornei nr. 147 din 13.07.2018, privind aprobarea schimbării denumirii străzii Plantelor în Strada Botanist Procopeanu Procopovici, stradă situată în municipiul Vatra Dornei,județul Suceava,

-H.C.L.M. Vatra Dornei nr. 36 din 22.02.2018, privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului Român, în proprietatea municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, domeniul public;

   -Anexa nr. 1f, la H.C.L.M. Vatra Dornei nr. 66 din 31.08.1999, privind însușirea

    inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind

    bunurile proprietate publică;

   -Anexa nr. 1 la H.C.L.M. Vatra Dornei nr. 60 din 28.03.2018, privind completarea

    inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei,

    Județul Suceava, înscris în Anexa 1f. la H.C.L.M. nr. 66, din 31.08.1999, privind

    însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind

    bunurile proprietate publică;

-Prevederile Anexei nr. 6 a H.G. nr. 1357/2001, privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se  modifică Art.1 din cadrul Hotărârii Consiliului  Local Nr.209 din 12.09.2018, la poziția 36, la poziția 53, respectiv la poziția 56, după cum urmează:

-poziția 36, coloana  1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2.”, coloana 3, va avea următorul cuprins: “ tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L= 106 m, S= 1.464 mp, cu trotuare, înscris în Cartea Funciară nr. 36.843, număr cadastral 36.843; tronson II, cu pavaj pe fundație suplă, intravilan, L=48 m, S=659 mp, înscris în cartea Funciară nr. 36.892, număr cadastral 36.892, cu următoarele vecinătăți: N – str. Mihai Eminescu,  S – str. Dornelor, E, V – proprietăţi particulare ”, coloana 4 va avea următorul cuprins “ 1977, 2018 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.220.138,42 tronson I; 135, tronson II “, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018, privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului Român, în proprietatea municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, domeniul public “.

- poziția 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.1“, coloana 3, va avea următorul cuprins: “ tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=1.680m, S=10.500mp, fără trotuare, înscris în Cartea Funciară nr. 36.740, număr cadastral 36.740; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, fără trotuare, intravilan, L=2.745m, S=14.732mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36.851, număr cadastral 36.851, cu următoarele vecinătăți: N, V – proprietăţi particulare, S – str. Roșu, E – str. Runc , coloana 4 va avea următorul cuprins “ 1966, 2018 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 256.512,24, tronson I; 669, tronson II “, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018, privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului Român, în proprietatea municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, domeniul public”.

  - poziția 56, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.1 “, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Botanist Procopeanu Procopovici”, coloana 3, va avea următorul cuprins: “ tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=192m, S=1.400mp, fără trotuare, înscris în Cartea Funciară nr. 36.691, număr cadastral 36.691; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, L=59m, S=378mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36.828, număr cadastral 36.828, cu următoarele vecinătăți: N, S – proprietaţi particulare, E – str. Diecilor, V –  str. Petreni “, coloana 4 va avea următorul cuprins “ 1967, 2018 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 23.057,28, tronson I; 73, tronson II “, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018, privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului Român, în proprietatea municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, domeniul public; Hotărârea Consiliului Local nr. 44/11.12.1992, privind structura stradală “; Hotărârea Consiliului Local nr. 147/13.06.2018, privind aprobarea schimbării denumirii străzii Plantelor în strada Botanist Procopeanu Procopovici“.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului  Local Nr.209 din 12.09.2018 rămân neschimbate.

Art.3. Secretarul municipiului Vatra Dornei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri către:

-Instituția Prefectului – Județul Suceava;

-Primarului municipiului Vatra Dornei;

-Direcțiilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-Tuturor persoanelor interesate.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                             Contrasemnează,               

  SCRIPCARU CORNELIU                                                        Secretarul municipiului   

                                                                                                                     Turcu Vasile                                                             

 

 

 

Vatra Dornei

15.11.2018

Nr.265