ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2018

                         Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

Având în vedere expunerea de motive  nr.33350/21.11.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.33351/21.11.2018 al compartimentului de de specialitate precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1 pct.29, art.23 alin.(2) lit.(e), art.49  alin. (12) şi alin. (13), art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (1) si (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul III al anului 2018, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul fondurilor externe nerambursabile,conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce  la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului      

                                                                                               TURCU VASILE                                                            

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.268