ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive nr.2198/23.01.2018  prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei, Raportul  nr.2199/23.01.2018 al compartimentului de resurse umane ;

   Avizul nr.67457/2017 al ANFP ;

- Prevederile art. 100, 107 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1)  ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate  si a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate si  a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

           Art.5  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Resurse Umane ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.27