ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

Privind completarea art.2 al HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

               

Având în vedere expunerea de motive nr. 33365/21.11.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.33366/21.11.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În baza dispoziţiilor art.19  al Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

          În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b” si alin.(4) lit.(a) alin.(6);, art.45, alin. 2, lit. „a” si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se completarea HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” , dupa cum urmeaza : 15 burse de perfomanta  Scoala gimnaziala nr.1;6 burse de merit si 4 burse sociale Liceul tehnologic „Vasile Deac ”.

           Art.2 Se completeaza  numărul şi tipul de burse pentru  instituţile de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

        Art.3.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL NR.273/29.11.2019

 

 

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.1 -15 burse

15 burse de performanta

 

 

2.

Liceul Tehnologic « Vasile Deac« – 10 burse

6 burse de merit

 

 

4 burse sociale

 

                                              

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      SCRIPCARU CORNELIU

        

 

 

 

                          Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

    TURCU VASILE