ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2018

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2201/23.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.2202/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         În conformitate cu prevederile art.20 lit.(i) al Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) si si art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2018 in perioada 16-18 februarie, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  77000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2017.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Directia de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.5  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si Directia de promovare a turismului si salvamont ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.28