ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea vanzarii suprafetei de 8 mp teren situat in Str.Sondei, f.n., afernt constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Varvarescu Soltana si Varvarescu Sandel

 

                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 33386/21.11.2018  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 33387/21.11.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzarea  suprafetei de 8 mp,  aferent constructiei, situata in Str.Sondei, f.n., identic cu nr.cadastral 38383 din CF 38383,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Varvarescu Soltana si Varvarescu Sandel proprietarii constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 de euro/mp, la cursul leu/ euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integral la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

           Art.5Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

 

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.280