ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea modificarii  organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 33389/21.11.2018   prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei.

- Raportul  nr.33390/21.11.2018  al compartimentului de resurse umane ;

- Prevederile art. 100, 107 alin.2 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei,  conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei,  conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.281