ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea listei de partizi constituite  şi  preliminate, care urmează a fi exploatate în cursul anului 2019 din fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

 

                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.33398/21.11.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.33399/21.11.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.10 alin.3 HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă lista partizilor, constituite si preliminate, care vor fi exploatate in cursul anului 2019, din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei prezentate de catre Ocoalele silvice , conform anexelor nr.1 , 2 si 3.

      Art.2   Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.284

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Anexa  nr.1 la HCL nr.284/29.11.2018

 

Lista de partizi pentru anul 2019 O.S Vatra Dornei

Nr. crt.

Natura produselor

Nr. partidă

Sumal

U.P

u.a

Volum brut

Mod de valorificare

Rezervă

1.

Principale

10074

1235713

I

119B

977

- conf H.C.L

-se const. rezervă

2.

Acc I

10072

1249394

I

125A,49E,50A,51A,

1681

conf H.C.L

 

3.

Secundare

10073

1089101

I

65C,D,71B

927

conf H.C.L

 

4.

Acc I

10075

 

I

106A

129

-conf.H.C.L nr.223 anexa 4 lemn fasonat

 

5.

Acc I

10077

 

I

115C

61

conf H.C.L

 

6.

Acc I

10078

 

I

63B,66A

76

conf H.C.L

 

7.

Acc I

10079

 

I

111A,111D

196

conf H.C.L

 

8.

Acc I

10080

 

I

62E

35

conf H.C.L

 

9.

Acc I

10081

 

I

115B,D,E

151

conf H.C.L

 

10.

Acc I

10082

 

I

102C,D,103B

106

conf H.C.L

 

TOTAL

 

 

 

4339

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

 

 

 

 

 

 

 

            Anexa nr.2 la HCL nr.284/29.11.2018

 

 

Lista de partizi pentru anul 2019 O.S Iacobeni

Nr. crt.

Natura produselor

Nr. partidă

Sumal

U.P

u.a

Volum brut

Mod de valorificare

Rezervă

1.

Igienă

8799

1268406

I

13D

104

- conf H.C.L nr.   masă lemnoasă pe picior

 

2.

Acc I

8791

1178146

I

75D

37

-conf.H.C.L nr.     masă lemnoasă pe picior

 

3.

Acc.I

8819

1335263

I

7A,B,8A,B,9

181

-conf.H.C.L nr.     masă lemnoasă pe picior

 

TOTAL

322 mc

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anexa nr.3 la HCL nr.284/29.11.2018

 

 

Lista de partizi pentru anul 2019 O.S Carlibaba

Nr. crt.

Natura produselor

Nr. partidă

Sumal

U.P

u.a

Volum brut

Mod de valorificare

Rezervă

1.

Sec

5066

143949

I

128B

284

- conf H.C.L nr.   masă lemnoasă pe picior

 

TOTAL

284 mc

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE