ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                       intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

        

              Având în vedere expunerea de motive nr.33404/21.11.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.33405/21.11.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Având în vedere prevederile art.2 lit.c),e), f), g), h), i), art.3, alin.3, art.(6), alin.(2),, art.12, alin.(2), art.13, ale  Ordonantei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.20 alin.(1), lit.(f), art.61, alin.(1), (2), (3), art.62, alin.(1), art.63, alin.(4) , art.64, alin.(1), alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale art.6 a  Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

       Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

     Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

            Luând în considerare  necesitatea asigurării cofinanțării proiectelor de ineteres public și asigurarea resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

        In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit “b”, art. 45, alin. (2), lit. “b”,  art. 63, alin. (1), lit. “c”, alin. (4), lit. “c”, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Hotărăşte:

 

 

Art.1 Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 12.700.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 24 luni,  cu perioadă de grație 24 de luni,  perioadă de maturitate de până la 15 de ani.

Art.2 Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art. 1 se face în vederea cofinanțării/finanțării unor obiective de investiții de interes local.

Art. 3. Termenul  de rambursare a creditului va fi maxim anul 2034, conform graficul estimat.

Art. 4.  Din bugetul local al  Municipiului Vatra Dornei se asigură plata:

a) serviciului anual al datoriei publice;

b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

    Art. 5(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei  Municipiului Vatra Dornei, următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Municipiului Vatra Dornei;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6.Se aproba caietul de sarcini aferent contractarii finantarii rambursabile interne în valoare de 12.700.000 de lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.7 Se imputernicește primarul Municipiului Vatra Dornei, pentru semnarea contractului de finantare/garantare  rambursabila interna în valoare de 12.700.000 de lei.

Art.8 Primarul municipiului, prin  Directia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                       

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        Contrasemneaza,                      SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.286

                                                            Anexa la HCL nr.286/29.11.2018

 

 

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 12.700.000 lei, în vederea cofinanțării / finanțării unor obiective de investiții de interes local

 

 

I.         GENERALITĂŢI

Prezenta documentaţie descriptivă cuprinde condiţiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achiziţie publica iniţiată în vederea contractării serviciilor de acordare credit bancar în valoare de maxim 12.700.000 lei.

II.      CERINŢE MINIME OBLIGATORII

Aceste cerinţe sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziţie publică iniţiată în vederea contractării de Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 12.700.000 lei şi vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziţie publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esenţiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerinţe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerinţe, va fi considerată neconformă şi va fi respinsă, potrivit art. 137 din HG 395/2016.

În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor Caietului de sarcini.

 

1.         Valoarea şi forma creditului: Credit bancar în valoare de maxim 12.700.000 lei.

2.         Durata: 180 de luni, de la data intrării în vigoare a contractului.

3.         Moneda: lei.

4.         Destinaţie: Cofinanțarea/ finanțarea unor obiective de investiții de interes local.

5.        Perioada de graţie:

       5.1. Pentru plata dobânzii – nu se solicită perioadă de graţie.

5.2. Pentru rambursarea principalului – 24 luni.

 6.            Perioada de tragere:

Tragerile efectivă va fi notificată de către autoritatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective.

7.        Perioada de rambursare:

156 luni, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de graţie prevăzute la pct. 5.2.

8.        Mod de rambursare:

Rate trimestriale egale. Ratele vor fi achitate în data de 30 a ultimei luni din fiecare trimestru.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rambursa integral sau parţial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată, atunci când rambursarea se realizează din surse proprii. Atunci când rambursarea se realizează prin refinanțare, costul maxim acceptat va fi un comision de maxim 2% aplicat la valoarea rambursată.

9.        Dobânda:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/ marja fixă acordată de ofertant % pe an (maxim 1,1%); dobânda se aplică la soldul creditului şi este variabilă în funcţie de indicele de referinţă ROBOR6M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată ca numar raţional fix reprezentând procente pe an şi va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanţi în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă).

Plata dobânzii se va realiza trimestrial, în data de 30 a ultimei luni din fiecare trimestru.

Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

Valoarea dobânzilor datorate se va comunica Autorității contractante cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data scadenței la plată.

10.                  Comisioane:

Comisioanele şi taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanţi într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă)- Costul total al creditului. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul comisioanelor înscrise de ofertantul câştigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime şi nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câştigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă), vor constitui clauze ale contractului şi nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3 (Formularul de ofertă).

 11.       Taxe şi comisioane impuse de către achizitor:

·                                                      taxa de risc: 0;

·                                                      comision de rambursare anticipată: 0% - în cazul în care se rambursează din surse proprii;

·                                                      comision de rambursare anticipată: maxim 2% - în cazul în care se rambursează prin refinanțare;

·                                                       

·                                                      comision de neutilizare: 0%;

·                                                      Comision de acordare: 0%;

·                                                      Comision de gestiune: 0%

·                                                      Comision de neutilizare: 0%

12.       Garantarea creditului bancar

Garanţia reală mobiliară fără deposedare asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Municipiului Vatra Dornei (impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepţia celor interzise de lege.

Garanţia va fi constituită în favoarea ofertantului câştigător.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Preţul cel mai scăzut”

Propunerea financiară va fi completată în conformitate cu prevederile Formularului 3 şi a Anexei la Formularul 3.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Costul total al finanţării se va calcula prin însumarea dobânzilor și va reprezenta costul total al creditului.

În vedere evaluării ofertelor, oferta financiară va include o calculație a costurilor totale ale creditului, pe fiecare tip de comision și dobândă. În acest scop dobânda se va calcula în funcție de valoarea ROBOR6M comunicată pentru data publicării anunţului de participare, respectiv xxx %, valabilă în data de xxx.

Aceste ipoteze sunt:

a)   Plafonul creditului: 12.700.000 lei;

b) Durata creditului: 15 ani;

c)  Perioada de tragere: nelimitat;

d) Perioada de graţie: 24 luni;

e)  Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: ROBOR6M + X%. Termenul X va fi specificat de către fiecare ofertant, va fi exprimat ca număr raţional fix reprezentând procente pe an şi va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit;

f)     Tragerea se va efectua pe bază de cerere scrisă, înaintată băncii cu 5 zile înainte;

g)    Rambursarea se va face în rate trimestriale egale.

h) Pentru o evaluare unitară şi echidistantă, plăţile de dobândă şi rambursările de principal au fost considerate a se efectua în ultima zi din fiecare trimestru. Această ipoteză va fi utilizată doar pentru evaluarea ofertelor;

i)   Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile şi anul de 360 de zile.

Acest calendar este estimativ şi va fi utilizat numai pentru evaluarea oferte

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                              Contrasemneaza,

      SCRIPCARU CORNELIU                               Secretarul municipiului    

                         Turcu Vasile