ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

           

           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                            intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr. 33410/21.11.2018   prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 33411/21.11.2018   al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;art.60, alin.(5) lit.(c) din Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 si nr.2.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,         

            SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.288

 

 

 

                                                                                  Anexa nr.1 la HCL nr.288/29.11.2018

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Vatra Dornei

10072

I

125A,49E,50A,

51A

1681

AccI

142.09

210

2.

O.S Vatra Dornei

10073

I

65C,D,71B

927

S-R

69,22

110

TOTAL

 

2608

 

 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                              Contrasemneaza,         

            SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Anexa nr.2 la HCL nr.288/29.11.2018

 

 

Partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie  lei/mc

1.

O.S  Vatra Dornei

10077

 

I

115C

61

Acc. I

55 lei/mc

2.

O.S  Vatra Dornei

10078

 

I

65B,66A

76

Acc. I

55 lei/mc

3.

O.S  Vatra Dornei

10079

 

I

111A,111D

196

Acc.I

53 lei/mc

4.

O.S  Vatra Dornei

10080

I

62E

35

Acc.I

54 lei/mc

5.

O.S  Vatra Dornei

10081

I

115B,D,E

151

Acc.I

54 lei/mc

6.

O.S  Vatra Dornei

10082

I

102C,D,103B

106

Acc.I

54 lei/mc

TOTAL

 

625

 

 

Nota: Masa lemnoasă rezultată din partizile 10077, 10078, 10079, 10080, 10081 şi 10082 va fi valorificată  astfel:

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 300 lei/mc (molid, brad,fag, paltin);

  - lemn de celulova fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 195 lei/mc (molid, brad,fag, mesteacăn, paltin);

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                              Contrasemneaza,         

            SCRIPCARU CORNELIU                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE