ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si O.S.Dorna Candrenilor

 

            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                             intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.33413/21.11.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.33414/21.11.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile art.(1) lit.(i),(q) si  (x) si art.4, alin.(1) din  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonata, lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si OS>Dorna Candrenilor, conform anexei nr.1 si nr.2.

         Art.2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,         

            SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE                                                            

 

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.289

 

 

 

                                                                       Anexa nr.1 la HCL nr.289/29.11.2018

 

 

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la O.S. Vatra Dornei din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

Sortiment

Volum

-mc-

Preț pornire sortiment ajustat prin coef. piață la volum NET lei/mc

Preț pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preț pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buștean gater)

1.

O.S  Vatra Dornei

10066

Buștean gater

265

 

12

295

2.

O.S  Vatra Dornei

10067

Buștean gater

184,5

 

12

295

3.

O.S  Vatra Dornei

10070

Buștean gater

136,5

 

12

295

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,         

            SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE                                                            

 

 

 

                                                         Anexa nr.2 la HCL nr.289/29.11.2018

 

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la O.S Dorna Candrenilor din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

Sortiment

Volum

Brut

-mc-

Preţ pornire sortiment ajustat prin coef. piaţă la volum NET lei/mc

Preţ pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preţ pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buştean gater)

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6066

1187202

Buştean gater

39

318

12

295

2.

O.S  Dorna Candrenilor

6067

1190326

Buştean gater

186

325

12

295

3.

O.S  Dorna Candrenilor

6069

1187152

Buştean gater

158

325

12

295

4.

O.S  Dorna Candrenilor

6070

1217690

Buştean gater

162

322

12

295

5.

O.S  Dorna Candrenilor

6102

1246244

Buştean gater

163

319

12

295

Buştean gater Depozit Poiana Stampei

6.

O.S  Dorna Candrenilor

6068

1190330

Buştean gater

58

 

359

12

 

330

7.

O.S  Dorna Candrenilor

6081

1185880

Buştean gater

161

12

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,         

            SCRIPCARU CORNELIU                                      Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE