ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea unui sprijin financiar sportivilor Atodiresei Cosmin si Musei Stefan-sportivi ai Clubului Universitar Pitesti, pentru achizitionarea unei perechi de patine

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2204/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2205/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1,5 si 6 precum  şi art. 45 alin.1 coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 7000 lei,  sprijin financiar sportivilor Atodiresei Cosmin si Musei Stefan-sportivi ai Clubului Universitar Pitesti, pentru achizitionarea unei perechi de patine, pentru a participa la Jocurile Olimpice de iarna din Koreea.

         Art. 2 Suma alocata la art.1 se va aloca de la bugetul local pe baza de documente justificative.

         Art.3 Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.4  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.29