ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

 

                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.33422/21.11.2018 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.33423/21.11.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(a) precum si art.464 alin.(2) lit.”q” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. (2) lit.(c) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor- apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei si Casa Vladimir apartinand Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, precum si terenul aferent acestora, incepand cu 1 ianuarie 2019.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.292