ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   Asocierea intre Municipiul Vatra  si Clubul Copiilor Vatra Dornei si  aprobarea sumelor necesare deplasarii  Ansamblului  Folcloric “Plaiurile Dornelor” in Mantova- Italia, cu ocazia evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

 

                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         

             Art. 1 Se aproba Asocierea intre  Municipiului Vatra Dornei si Clubul Copiilor Vatra Dornei, in vederea deplasarii Ansamblului  Folcloric “Plaiurile Dornelor” in Mantova- Italia, in perioada 29.11.2018-3.12.2018. cu ocazia evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 .

           Art.2 Se aprobă contributia Municipiului Vatra Dornei la aceasta asociere, cu  suma de 4000 lei   lei  catre  Ansamblul Folcloric  Plaiurile Dornelor in Mantova Italia, in vederea deplasarii cu ocazia evenimentelor didicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, in perioada 29.11.2018-3.12.2018.

          Art. 3  Se aproba contractul de asociere anexa la prezenta hotarare.

          Art.4 Se mandateaza primarul municipiului Vatra Dornei  sa semneze contractul de asociere cu Clubul Copiilor Vatra Dornei.

         Art.5 Suma alocată conform art.2 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 6 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.295