ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

 

                            Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei   lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire                                                                                              prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                            

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.296