ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea vanzarii suprafetelor de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, dupa cum urmeaza: 237 mp teren aferent Hotelului  Maestro situat in Str.Republicii, 245 mp teren situat Str.Parcului, aferent cladirii “Salon de Parc” , 246 mp teren situat in Str.Parcului, aferent cladirii” Salon de Parc” , 156 mp teren  situat in Str.Pacii aferent cladirii “Cabana schiorilor” si 212 mp teren situat in Str.Pacii, aferent cladirii  “Cabana schiorilor”

        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzarea  suprafetelor de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, dupa cum urmeaza:

a) suprafata de 237 mp teren aferent “Hotelului Maestro” situat in Str.Republiciii, identic cu nr.cadastral 38023 din CF 38023, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC EUROINTER SPORT SRL, proprietara constructiilor;

b)suprafata de  245 mp teren situat Str.Parcului, aferent cladirii “Salon de Parc”, identic cu nr.cadastral 38010 din CF 38010 , 246 mp teren situat in Str.Parcului, aferent cladirii” Salon de Parc” identic cu nr.cadastral 38008 din CF 38008, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC EUROINTER SPORT SRL, proprietara constructiilor ;

c) suprafata de 156 mp teren  situat in Str.Pacii aferent cladirii “Cabana schiorilor”identic cu nr.cadastral 38056 din CF 38056 si 212 mp teren situat in Str.Pacii, aferent  cladirii “Cabana schiorilor” identic cu nr.cadastral 38057 din CF 38057,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  SC EUROINTER SPORT SRL, proprietara constructiilor.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   unui avans de 30% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 36 de rate egale/lunare/consecutive.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                             

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.299