ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 09.01.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.198/04.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 199/04.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă  tarifele pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art. 2  Primarul, prin   Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

09.01.2018

Nr.3