ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  instituirea sensului unic pe Str.Vicilicilor, din Municipiul Vatra Dornei

                                                                         

        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 29 noiembrie  2018

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Adresa nr.33861/26.11.2018 a Politiei Municipiului Vatra Dornei-Compartimentul rutier ;

          In temeiul prevederilor art.8, art.22, art.33, din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;art.1, alin.(4), art.(5), art.30 alin.(4) si art.128  alin.(1) lit.(d) din OUG nr.195/2002 privind codul rutier;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”c” şi art. 45 alin.(2)  lit.(e) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

                                                           HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1  - Se exprima acordul de principiu in vederea instituirii sensului unic, in vederea instituirii  sensului unic de mers – la urcare pe Str.Vicilicilor, din Municipiul Vatra Dornei.

        Art. 2 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           SCRIPCARU CORNELIU                                     Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE                                                            

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.11.2018

Nr.302