ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 11  decembrie  2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.35020/05.12.2018 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr.35020/05.12.2018 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45  alin.(1) şi (2),  art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se alege preşedintele de şedinţă, domnul consilier Candrea Maxim.  care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna decembrie   2018.

           Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE                                                            

 

Vatra Dornei

11.12.2018

Nr.303