ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

                                                                HOTĂRÂRE

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018

 

         Având în vedere expunerea de motive  nr.2210/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2211/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedere prevederile art. 5, pct. 2, lit. j) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 24 din Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, respectiv art. 6, alin. 1-8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare,
                  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) şi c), alin. 4, lit. c) şi alin. 5, lit. a) şi b)  respectiv art. 45, alin. (3) coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)  din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 

HOTĂRĂŞTE

 
   Art. 1.  –  Se aprobă Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă pentru autovehiculele înregistrate pe raza municipiului Vatra Dornei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art.2  - Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.131/2013.
   Art.3 
Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   Art.4  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Serviciul de urbanism ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.31

 


Description: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image001.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image002.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image003.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image004.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image005.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image006.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image007.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image008.jpgDescription: C:\Users\Sandu\Desktop\hcl feb martie 2018\HCL31_files\image009.jpg