ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  respingerea proiectului de hotarare privind” aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesionat,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren  situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

 

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 11  decembrie  2018

                                                                                                            

Având în vedere expunerea de motive nr.33380/05.12.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.33381/05.12.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica; art.555, art902 alin.(2) pct.13,art.876, art.888  art.903, pct.3, art.1650, 1666 alin.(1) art.567 alin.(2),rt.1270,1730 alin.(1)-1732 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;art.902 alin.2 pct.13, ART.1270, 1730-1732 din noul cod civil

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1. Se respinge proiectul de hotarare privind”aprobarea vanzarii  suprafetei de 5287 mp teren  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren concesionat situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, identic cu numar cadastral 30010 din CF 30010 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

        Art.2 Primarul municipiului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                             Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE                                                             

Vatra Dornei

11.12.2018

Nr.312