ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

 

               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 11  decembrie  2018

                                                                                                            

        Având în vedere expunerea de motive nr. 33383/11.12.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.33384/11.12.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            În conformitate cu  prevederile  art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile art. 119, art.121 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice , pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art. 45 alin. (3)  coroborat cu  prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a terenurilor conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2  Se actualizeaza si se completeaza inventarul domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, cu imobilele prevazute in anexa  de la art.1.

      Art.3 Se dispune înscrierea în cartea funciară a imobilelor   mentionate la art.1, în proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei.

     Art.4 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                                                       

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                             Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE                                                             

Vatra Dornei

11.12.2018

Nr.313