ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 11  decembrie  2018

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art.I, pct.2, alin.(2)  ,art.199 alin.(2)  si art.201 alin.(2) si (3) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul santatii, precum si prevederile art. 36 alin 2 pct.d si alin 6  lit. ,, a”,  pct.3  precum şi ale art. 45 alin. (2) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

               Art.1. Se aprobă  alocarea unor stimulente financiare in valoare de cate 1800 de lei lunar, pentru o luna de zile , pentru urmatorii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei , dupa cum urmeaza:

-          Bamboi Gheorghe – brancardier in cadrul sectiei de chirurgie generala

-      Boca Victor-paznic;

   Art.2.  Sumele vor fi acordate din bugetul Spitalului Municipal Vatra Dornei.

   Art.3.  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică-si Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei. va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                            Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE                                                            

Vatra Dornei

11.12.2018

Nr.314