ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta ordinara in data de 11  decembrie  2018

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi 0completările ulterioare;art,3, art.23, art.24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ;art.53, art.56 din HG nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2, 4 si 5 precum  şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 6000 de lei, ajutor  financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavrildin Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.1,  pentru   plata cheltuielilor la energia termica.

          Art.2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                       TURCU VASILE                                                            

 

 

Vatra Dornei

11.12.2018

Nr.315