ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 20  decembrie  2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 35949/17.12.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 35950/17.12.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de adresa nr.35748/13.12.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.24 -art25 ale Ordinului MECTS nr.5777/2016 privind aprobarea metodologiei pentru fudamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversiatr pentru anul scolar 2017-2018;art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale.

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”, pct.1, precum şi art.45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba  reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2   Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

20.12.2018

Nr.316