ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 20  decembrie  2018

 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.35952/17.12.2018 primarul municipiului, raportul nr. 35953/17.12.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:          

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                      

 

 

 

 

Vatra Dornei

20.12.2018

Nr.317