ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  respingerea proiectului de hotarare privind “ modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 20  decembrie  2018

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local si votul din plen;

Luand in considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin 1,2,alin.3 lit. a,d,K din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată, precum şi prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin.(4) din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Luand act de Contractul de delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei  ;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se  respinge proiectul de hotarare privind “ modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”.

ART.2 Primarul municipiului si SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

 

 

Vatra Dornei

20.12.2018

Nr.318