ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2018 şi a Programului anual de investiţii -2018 si  a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta  extraordinara in data de 12.02.2018

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.3551/06.02.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.3552/06.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     Avand in vedere Adresa DGFP Iasi-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava nr.249/05.02.2018;nr.59/11.01.2018;nr.214/31.01.2018;HCJ Suceava nr.04/15.01.2018;

     În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1-5), art.4, art.41, art.5, art.14, art.19 art.20 alin.(1) lit.(a), art.39 si art.58  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.16, art.26, art.28, art.281, art.29, art.34, art.38, art.381, art.39, art.42 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.1, art,16, art.17 si art.30 din Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.2/2018  a bugetului de stat pe anul 2018;

         În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art.21 si art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

     Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al municipiului Vatra Dornei, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, precum si estimarea pentru anii 2019-2021   conform anexei  nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al  instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, si estimarea pentru anii 2019-2021, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3  Se aprobă programul anual de investiţii publice pe anul 2018,  conform anexei nr. 3,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

   Art.4 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2017, in valoare de de 2.734.029,61 lei  pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2018.

    Art.5 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2017, in valoare de 350.000 lei ca sursa de finantare  a investitiilor  ce se vor efectua in anul 2018.

   Art.6 Se aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 in suma de 53.774,88 lei, al bugetului activitati finantate integral sau partial din venituri proprii – ca sursa de finantare a sectiunii de functionare a bugetului anului 2018.

   Art.7 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.2/2018.

   Art.8 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                          GROHINSCHI DORIN

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

12.02.2018

Nr.32