ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

 

                                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 20  decembrie  2018

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.35961/17.12.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.35962/17.12.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile art.(1) lit.(i),(q) si (x) si art.4, alin.(1) din  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei, conform anexei nr.1 .

         Art.2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                      

 

 

Vatra Dornei

20.12.2018

Nr.320

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Anexa nr.1 la HCL nr.320/20.12.2018

 

 

Fundamentarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru materialele lemnoase fasonate lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) volum net lei/mc, coajă lei/mc, volum brut lei/mc de la O.S. Vatra Dornei din partida 10066 (1249394) exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

Sortiment

Volum

Brut

-mc-

Preţ pornire sortiment ajustat prin coef. piaţă la volum NET lei/mc

Preţ pornire COAJĂ lemn lucru lei/mc

Preţ pornire sortiment volum BRUT lei/mc

Lemn rotund pentru cherestea (buştean gater)

Buştean gater Depozit Poiana Stampei

6.

O.S  Vatra Dornei

10066

1249394

Buştean gater

265

 

12

310

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                    Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                            TURCU VASILE