ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2018

 

                               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  extraordinara in data de 12.02.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5557/06.02.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.5462/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Luând în considerare prevederile  art.24 lit.(d) din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de management al Situatiilor de urgenta;

- prevederile art.13, din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată  si actualizata.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art. 1 – Se aprobă Planul privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 2 – Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

12.02.2018

Nr.34