ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3185  de lei pentru premierea castigatorilor din cadrul  Concursului  National de Schi si Snowboard din Romania

 

                                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  extraordinara in data de 12.02.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  art.20 alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3185 de lei pentru premierea castigatorilor din cadrul  Concursului National de Schi si Snowboard din Romania, care va avea loc in perioada 26-28 februarie 2018.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

12.02.2018

Nr.35