ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului roman in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, Judetul Suceava

           

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  extraordinara in data de 22.02.2018

 

              Având în vedere expunerea de motive nr.4575/19.02.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4576/19.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.3 alin.(4)  al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi HG nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ;

            Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata,” Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor”;

             In temeiul prevederilor art.3 lit.a,art.5 si art.8 alin.(1)din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “aşi alin.(5) lit.(c) si art. 45 alin. (1)  coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

Hotaraste :

 

            Art. 1  Bunurile imobile cu categoria de folosinta cai de comunicatie rutiere-strazi, situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei, trec prin efectul legii, din proprietatea Statului roman in patrimoniul Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, conform anexei nr.1 , ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.3  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartiment cadastru

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

                                               

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

22.02.2018

Nr.36

 

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

 

 

 

36827

 

36827

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

2855 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Sc.Topgeosys Srl

Tronson II din strada Malinilor

 

2.

36819

36819

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

6204 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Sc.Topgeosys Srl

Tronson II din Strada Podu Verde

 

3.

36891

36891

Statul roman

 

Municipiul Vatra Dornei

 

2516 mp

Plan de situatie intocmit de

 PFA Dranca Andrei Iulian

Tronson II din Strada Minelor

4.

36866

36866

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

264 mp

Plan de situatie intocmit de

 Sc.Topgeosys Srl

Tronson II din Strada Zimbrului

5.

36826

36826

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

1340 mp

Plan de situatie intocmit de

 Sc.Topgeosys Srl

Tronson III din Strada Podu Verde

 

6.

36935

36935

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

30346 mp

Plan de situatie intocmit de

 Sc.Topgeosys Srl

Tronson I din Strada Calea Transilvaniei

7.

36900

36900

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

2600 mp

Plan de situatie intocmit de

 PFA Dranca Andrei Iulian

Tronson II din Strada Nicolae Balcescu

8.

36890

36890

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

18619 mp

Plan de situatie intocmit de

 PFA Dranca Andrei Iulian

Strada Mihai Eminescu

9.

36828

36828

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

378 mp

Plan de situatie intocmit de

 PFA Dranca Andrei Iulian

Trosnon II din Strada Bot.Procopeanu Procopovici

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

                              CHIRUTA VASILE

 

                     Contrasemneaza,

                                                     Secretarul municipiului

      Turcu Vasile

 

 

ANEXA nr.1 LA HCL NR. 36/22.02.2018