ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5069/21.02.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.5070//21.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

    - art.2 alin.2, anexa 2  nr.crt.296 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;art.170 lin.(1) lit.(c),art.171 si art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

     - Legea nr.153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si  lit.d pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2018, valabila incepand cu 01.03.2018, conform  anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.03.2018, conform  anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se aprobă statul de personal al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.03.2018, conform  anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.77/2017.

Art.5 Managerul Spitalului municipal Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.6  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Spitalul Municipal Vatra Dornei

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.37