ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea procentului pentru  fondul de conservare pentru anul 2018 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

           

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 5081/21.02.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5082/21.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile art.33 alin.(1) alin.(2) lit.(f), alin.3-8, Anexa nr.1, pct.26, 97, 97 al  Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 33 referitoare la fondul de regenerare şi conservare a pădurilor;art.3 alin.(2), art.5 alin.(1) lit.(b), art.6 alin.(2) lit.(b) din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă procentul pentru  fondul de conservare pentru anul 2018 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, O.S. Dorna Candrenilor si O.S. Cirlibaba, din valorificarea masei lemnoase din  fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

1.       O.S. Dorna Candrenilor -10%

2.      O.S.Vatra Dornei            - 10%

3.      O.S. Iacobeni                  - 10%

4.      O.S.Carlibaba                - 10%

         Art. 2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art.3  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul silvicultura si O.S. Dorna Candrenilor, O.S.Vatra Dornei            O.S. Iacobeni , O.S.Carlibaba;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.41