ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde,Bl.1, Sc.A, Et.2, ap.3, in suprafata construita de 89,46mp mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Adrian Mihail si Lostun Cristina Eugenia

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.5087/21.02.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5088/21.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei si prevederile art.1828 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin. (3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Podu Verde,Bl.1, Sc.A, Et.2, ap.3 , identic cu nr.cadastral  32225-C1-U11, in suprafata construita de 89,46 mp, suprafata utila de 67,55 mp si balcon de 3,34 mp,  din CF32225-C1-U11 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lostun Adrian Mihail si Lostun Cristina Eugenia.

            Art. 2  Se aproba si se insuseste raportul de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 25.395 de euro/la cursul leu/euro din ziua platii, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 25% la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare, iar diferenta in 10 ani in rate egale lunare consecutive.

         Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară.

         Art.5  Situatia juridica a terenului aferent locuintei, va fi reglementata ulterior.

         Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art.7 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si Compartimentul cadastru ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.43