ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor publice, pe anul 2018,  pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

Având în vedere: - expunerea de motive nr.5096/21.02.2018 prezentată de primarul municipiului;

- avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.9179/2018;

- raportul compartimentului de specialitate nr.5097/21.02.2018;

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor: -art.23 din Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.7 cap.III – Ealboarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică locală din Ordinul nr. 7660/2006 – privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

- art.6 lit.a, art.7 şi art.17, alin1 din Hotărârea nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit.a  şi alin. (3) lit.b, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:        

Art. 1  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2  Primarul municipiului, prin Serviciul Resurse Umane – Salarizare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul resurse umane;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

 

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.46