ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018

 

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5102/22.02.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5103/22.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 lit.a) si art.15, alin.1, art.16 si art.20 ale Legii nr.350/2005- privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1, 5 si 6 precum  şi art. 45 alin.(1) precum si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba Programul anual al privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2  Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si Comisia de evaluare a proiectelor;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

 

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.48


 

 

 

Anexa la HCL nr.48/28.02.2018

 

PROGRAMUL ANUAL PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL PENTRU ANUL 2018

 

NR.CRT.

DOMNENIUL

SUBDOMENIUL

SUMA TOLATAL 2017

1.

Cultura -Educatie

Activitati recreative pentru copii si tineret

90.000

 

Total Cultura-Educatie

 

90.000

2.

Sport

Fotbal

 

 

 

Atlestism

 

 

 

Tenis de masa

 

 

Total sport

 

355.000

3.

Social

Activitati in vederea asigurarii de sprijin material si educativ pentru categorii vulnerabile

48.000

 

Total social

 

48.000

 

Total general

 

493.000

 

                                                                                                                                                                           

     PRESEDINTE DE SEDINTA

         CHIRUTA VASILE

 

 

                     Contrasemneaza,

                                                                            Secretarul municipiului

     Turcu Vasile