ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.5105/22.02.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.5106/22.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Capitolului IV al HCL nr.10/2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local;art.,2, art.27 din Legea nr.350/2005, art.3,art.4, art.5 din OG nr.82/2001 ; art.14 din HG nr.1470/2002 privind normele de aplicare a OG nr.82/2001 ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.1,5, 6 alin.6 lit.(c), 17, precum şi art. 45 alin.1 coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se aprobă  constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005, ” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”, în următoarea componenta :

            Preşedinte Ilie Bonches - Primarul municipiului

             Membri: -   Grohinschi Dorin – Consilier local

                               Vasilut Daniela - Consilier local

                               Bighiu Doru Constantin - Consilier local

                              Scripcaru Corneliu- Consilier local

                              Pastinaru Andreea– Consilier local

                              Mateiciuc Ilie - Consilier local

                             Pintilii Mircea Cristian– Consilier local

                              Dudici Catalin- Consilier juridic

           Art.2 Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat de catre  Juravle Mihaela – Consilier Directia economica şi nu are drept de vot.”

           Art. 3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.68/2017. 

           Art.4  Primarul municipiului, prin Directia economica  şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.5 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Membrii comisiei;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.49