ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Continuare lucrari  « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 18.01.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.994/11.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.995/11.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1) si alin.(45) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”,”c” si “f” precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă  cofinantarea  proiectuluiContinuare lucrari  « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat  cu suma de 315.024,00 lei cu TVA .

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

18.01.2018

Nr.5