ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea delegarii gestiunii in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  catre S.C. “ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L.” si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei 

 

                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

        Având în vedere expunerea de motive nr.5108/21.02.2018prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Avand in vedere HCL nr.112/2010 privind aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei ;

Retinand prevederile  art.32 al Legii nr. 51/2006 actualizata, a serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si dispozitiile Legii nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare ;
           In temeiul art.36 alin (1), alin.(2) lit. (b) lit. (c) lit. (d), alin. (4) lit. (e), alin. (5) lit. (b) lit. (c), alin. (6) lit.(a) pct.14 si art. 45 alin.(1)
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE

 

Art. 1- Se aproba delegarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare , ecologizare, colectarea deseurilor municipale din Municipiul Vatra Dornei, precum si a altor  activitati delegate de UATM Vatra Dornei, catre  SC ECOLOGICA VATRA DORNEI  SRL VATRA DORNEI,  pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.04.2018.

Art.2 Activitatea de colectare deseuri, va inceta  in momentul desemnarii operatorului zonal desemnat , conform Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor din Judetul Suceava.

Art.3. Se mandateaza Primarul Municipiului Vatra Dornei sa semneze, in numele  Municipiului Vatra Dornei, contractul de delegare de gestiune directa a serviciului public de salubrizare si ecologizare.

Art.4. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic si SC ECOLOGICA VATRA DORNEI   SRL va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art.5 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si compartimentul juridic;

·         SC ECOLOGICA SRL ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.50