ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

Privind  abrogarea    Hotărārii Consiliului Local nr. 62/2017 privind „acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Vatra Dornei”

 

 

                            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                 intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

             Avānd īn vedere expunerea de motive nr.5114/21.02.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.5115/21.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             -Art. 35¹ din Legea 155/2010 a Poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.7, alin. (9) şi art. 45 si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Incepand cu 01.03.2018 se abroga Hotărārea Consiliului Local nr. 62/2017 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală a municipiului Vatra Dornei.

            Art.2.Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Directia economica, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

           Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si compartimentul juridic;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.52