ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.3/2018 privind „aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei „

 

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.02.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.5123/21.02.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.5124/21.02.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;Anexa nr.1 a HCL nr.3/2018 privind „aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei “

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se completeaza anexa la HCL nr.3/2018 privind „aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei „ dupa cum urmeaza :

               - abonament de 4 ore in intervalul orar 16-20 - 25 de lei

          Art. 2  Primarul, prin   Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia Salvamont, Cultura, Sport;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2018

Nr.55