ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului  reabilitarea Secției de obstetrică - ginecologie  a spitalului municipal Vatra Dornei si a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  de indata  in data de 15.03.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.6821/14.03.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.6822/14.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  proiectul < Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a spitalului Municipal Vatra Dornei > si a cheltuielilor legate de proiec, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea B.

         ART 2. Se aprobă Se aprobă valoarea totală a proiectului < Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a spitalului Municipal Vatra Dornei >, în cuantum de <1.986.168,00> lei (inclusiv TVA).

            Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 118.766,64 lei , reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 6,9% din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum de <128.850,69lei>, reprezentând cofinanțarea proiectului < Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a spitalului Municipal Vatra Dornei >.

        Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a spitalului Municipal Vatra Dornei >.>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

        Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

        Art.6 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

        Art.7 Primarul municipiului prin  Directia economica si Serviciul DLMP va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

        Art.8 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si DLMP;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

15.03.2018

Nr.58