ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 « 

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 18.01.2018 

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.863/11.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.922/11.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

           În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a” si “d”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1,  conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2  Valoarea totala a investitiei este de 2.817.791,00 lei cu TVA.

          Valoarea lucrarilor finantate  de la bugetul de stat este de 2.713.775,00 lei cu TVA.

            Valoarea lucrarilor finantate  de la bugetul local este de 104.016,00 lei cu TVA.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

18.01.2018

Nr.6