ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind premierea antrenorului si a sportului dornean, de la csm   pentru  rezultate deosebite obtinute la campionatele nationale  de atletism

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

             Având în vedere expunerea de motive nr.8010/22.03.2018 prezentată de primarul Municipiului Vatra Dornei, raportul nr.8011/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.25, art.30,art.32, art.39 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b)din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art. 1  Se aproba premierea antrenorului si a sportivului dornean de la CSM    cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele nationale de atletism , astfel:

            Prasneac  Cristian antrenor sectia Atletism a CSM- 6000 de lei;

            Rusu Dorin Andrei–Campion national la seniori si tineret 6000 de lei

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.03.2018l

Nr.61