ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii terenului aferent curtii, in suprafata de 144 mp situat in Str.Izvorului nr.12, prin atribuire directa,pentru  Rusu Rodica si Rusu Gheorghe, proprietarii  constructiei

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8019/22.03.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8020/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;Contract de vanyare-cumparare nr.518/2017ş

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzararea  suprafetei de 144 mp teren aferent curtii situat in Str. Izvorului  nr.12, identic cu nr.cadastral 37171 din CF 37171,  prin atribuire directa, pentru familia  Rusu Rodica si Rusu Gheorghe, proprietarii constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 30 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 48 de rate egale/lunare/consecutive.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

            Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.64