ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8028/22.03.2018  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8029/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

          În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b” coroborat cu alin.(6) lit.(a) pct.1,4, 5; art.45, alin. 2, lit. „a” coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1.(1) Se aprobă completarea HCL nr.249/2017 privind  aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  pentru anul  scolar 2017-2018  cu  un număr de  22 burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)    burse sociale 22 la Scoala gimnaziala nr.1 ;

       Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.249/2017 raman valabile.

       Art.3.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.67