ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 297 mp, situat in Str.Lumea Noua nr.46,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                              intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.8031/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8032/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.121, art. 123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1 – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 297 de mp,  identic cu nr.cadastral 38074 din CF 38074 situat in Str. Lumea Noua nr.46.

          Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

          Art.3  (1)Pretul terenului descris la art.1 este de 15  de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.

           (2)Valoarea adjudecata va fi achitata   30% in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar diferenta in 24 rate egale/lunare/consecutive.

           (3)Pasul de strigare la licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.(0,75 euro/mp)

         Art. 4 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

         Art.5   Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei sa numeasca comisia de licitatie.

         Art.6 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

         Art.7 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.68

 

 

                                                                                    Anexa la HCL nr.68/28.03.2018

 

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a suprafatetei  de 297  mp  –teren - proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat în Str.Lumea Noua nr.46, avand categoria de folosinta -faneata

CAP. I. OBIECTUL VÂNZARII

1.1. Terenul care urmeaza a fi vândut se afla situat în intravilanul municipiului Vatra Dornei, Str.Lumea Noua,nr.46,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei
1.2. Terenul care face obiectul vînzarii este proprietatea municipiului Vatra Dornei , este identic cu  nr.cadastral 38074 in suprafata de 297 mp  din CF 38074 conform planului de situatie intocmit de catre Ing.topograf   Coman Catalin.

Cap. II. MOTIVATIA VÂNZARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri- terenuri sunt urmatoarele:
prevederile art.123 alin.1 si 2  din Legea 215/2001 “ Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, în coditiile legii.Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii.”
Cap. III. ELEMENTE DE PRET

3.1. Pretul de pornire la licitatie este de 15 euro/mp, conform HCL nr.187/2016 .

3.2.Pasul de strigare la licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.(0,75 euro/mp)
3.3. Garantia de participare la licitatie în suma de 10 % din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire, depusa de ofertantul câstigator se retine de vânzator pâna în momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare urmând ca dupa aceasta data garantia sa constituie avans din pretul de vînzare datorat de cumparator.(445.5 euro).
3.4.Valoarea adjudecata va fi achitata   30 % in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar diferenta in 24 rate egale/lunare/consecutive.

Cap.IV. CONDITII DE MEDIU

4.1.Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.

Cap. V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Vânzatorul are urmatoarele obligatii:

a.- Sa predea cumparatorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- Vânzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator în exercitiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumparare.
c. -  Vânzatorul nu raspunde de viciile aparente.

5.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.

b. Cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( în lei la cursul leu/euro stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata , 30% in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar diferenta in 24 rate egale/lunare/consecutive.
c. - sa plateasca cheltuielile vânzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului,
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc.
d.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pâna la
încheierea contractului de vânzare-cumparare si cele care decurg dupa încheierea contractului de vânzare-cumparare.

 

 

 


Cap. VI. DISPOZITII FINALE

6.1. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare -cumparare.
6.2. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei.
6.3  Transmiterea dreptului de proprietate opereaza în momentul încheierii contractului de vânzare -cumparare în forma autentica.
Partile se vor prezenta în termen de 10 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentica a contractuluide vânzare-cumparare.
6.4. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie.
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare.
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei ;
- sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei;

6.5. Daca din diferite motive licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
În acest caz ofertantilor li se va înapoia în termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si înregistrare la Primaria Municipiului Vatra Dornei..
6.6.Prin înscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera însusite de ofertant.

6.7.. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la registratura Primariei Municipiului Vatra Dornei în termen de 48 de ore de la data desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta contestatiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora.
 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

I. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitatia se va desfasura în data de________,  la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17.
Înscrierea la licitatie se va face în perioada  ________, inclusiv, între orele 8-16 la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei, din Str.Mihai Eminescu nr. 17.
În vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca :
- garantia de participare la licitatie, în suma de 10% din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire la casieria Primariei Mun.Vatra Dornei.(445,5 euro, stabilit la cursul leu euro din ziua platii).
- caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei în suma de 50 lei la casieria Primariei Mun.Vatra Dornei..
Pretul de pornire la licitatie este de: - 15 euro /mp, iar pasul de strigare va fi de 5% din pretul de pornire la licitatie,  respectiv  de 0,75 euro/mp.
Ofertantii vor depune la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei dosarul de licitatie cu urmatoarele documente:
- copie xerox dupa:
pentru persoane juridice

- act constitutiv al societatii (statut/ contract ), certificat de înregistrare fiscala, certificat de înregistrare la Registrul Comertului
- ultimul bilant contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestriala si ultima balanta de verificare
- dovada ca nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii  la Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.
Certificatul fiscal va fi eliberate si de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse în forma originala
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
pentru persoanele fizice
- actul de identitate
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
- dovada ca nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii fata, Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

Certificatul  fiscal vor fi eliberate si de institutiile abilitate din localitatea de resedinta a ofertantului si vor fi depuse în forma originala.

NOTA : Secretarul comisiei de licitatie va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care sa rezulte în mod expres ca ofertantul nu se afla în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. DESFASURAREA LICITATIEI

Se începe licitatia parcurgând urmatoarele etape:

1- se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini si a documentatiei pentru licitatie
2- se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate
3- se trece la supralicitarea directa
4- supralicitarea continua pâna când nici un ofertant nu mai supraliciteaza
5- terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare oferta.
6- Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va încheia un proces-verbal de adjudecare, în doua exemplare.
7- partile se vor prezenta în termen de 10 zile dupa adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în forma autentica, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL nr.68/2018 si a caietului de sarcini.
În cazul în care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 2 participanti , se asteapta 15 minute dupa care licitatia se amâna.
De asemenea, în cazul în care la data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei, este înscris un singur ofertant licitatia se amâna.
În ambele cazuri se va organiza o noua licitatie, cu respectarea prezentei metodologii, iar si daca la ora respectiva se prezinta numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în conditiile prevazute în caietul de sarcini.
Contractul de vânzare-cumparare se va încheia în termen de maxim 10 zile , de la data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea lotului de teren pentru o noua licitatie.
Pentru ofertantul care a adjudecat si a încheiat contractul de vânzare-cumparare garantia depusa pentru înscrierea la licitatie se va retine si va costitui avans din pretul de vânzare datorat de cumparator.
Nu se pot înscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

 

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile