ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2018 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 28.03.2018

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.8034/22.03.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.8035/22.03.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform influentei prevazuta in anexa nr.1 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2018,  conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

      Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                              IOJA  CEZAR

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.03.2018

Nr.69